ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247359.
View online Resources