ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ ภาคบ่าย วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 (ตั้งแต่เวลา 13.30 นาฬิกา หรือหลังจากจบการประชุมภาคเช้า)

ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ ภาคบ่าย วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 (ตั้งแต่เวลา 13.30 นาฬิกา หรือหลังจากจบการประชุมภาคเช้า). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60781.
View online Resources