ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สินเชื่อเคหะรวมใจ) พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 3

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สินเชื่อเคหะรวมใจ) พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 3. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212706.
View online Resources