ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 51 (2) (ก) หรือ (ข) พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 51 (2) (ก) หรือ (ข) พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558517.
View online Resources