กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95971.
View online Resources