ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2554 พ.ศ.2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2554 พ.ศ.2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167098.
View online Resources