บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/2532 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/2532 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214965.
View online Resources