ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....[จำนวน 35 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....[จำนวน 35 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197794.
View online Resources