กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นพดล นุ้ยจุ้ย, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย (2010). กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76030.
View online Resources