บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2536 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215322.
View online Resources