บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10/2494 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10/2494 (สามัญ) ชุดที่ 2 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212986.
View online Resources