รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 43/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 43/2561 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536991.
View online Resources