บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 1/2512 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2512 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 1/2512 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2512 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213669.
View online Resources