รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/วันที่ 1 กันยายน 2554

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6/วันที่ 1 กันยายน 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/343673.
View online Resources