พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ กำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 316) พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ กำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 316) พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34654.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล