ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5424 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป - วิธีทดสอบ - เล่ม 2 : การตรวจหาความเป็นด่างหรือความเป็นกรดด้วยฟีนอล์ฟทาลีน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5424 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป - วิธีทดสอบ - เล่ม 2 : การตรวจหาความเป็นด่างหรือความเป็นกรดด้วยฟีนอล์ฟทาลีน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557037.
View online Resources