ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สละสัญชาติไทย (นางสาวเปรมฤดี การกันยาง บุคคลสัญชาติไทย พำนักที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอสละสัญชาติ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สละสัญชาติไทย (นางสาวเปรมฤดี การกันยาง บุคคลสัญชาติไทย พำนักที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอสละสัญชาติ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90328.
View online Resources