ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580723.
View online Resources