ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตท้องที่จังหวัดสำหรับการออกบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 5)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตท้องที่จังหวัดสำหรับการออกบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 5). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215204.
View online Resources