บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 226/วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 (2016). บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 226/วันที่ 7 ธันวาคม 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002640.
View online Resources