การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
สุวิสา  อินทแพทย์ (2010). การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18429.
View online Resources