ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมและกำหนดวัตถุหรือสิ่งที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสมหรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมและกำหนดวัตถุหรือสิ่งที่เป็นศัตรูพืชซึ่งห้ามใช้ หรือมี หรือผสมหรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140102.
View online Resources