ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรมและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับผู้ประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรมและกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster)ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277352.
View online Resources