ประกาศ เรื่อง ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในข้อบังคับว่าด้วยการโทรเลข ข้อบังคับว่าด้วยการโทรศัพท์ และข้อบังคับว่าด้วยการคมนาคมทางวิทยุ รวมทั้งข้อบังคับทั่วไปและข้อบังคับเพิ่มเติมแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมทางวิทยุโทรเลข โทรศัพท์ ฉะบับกรุงมาดริด ปี ค.ศ. 1932 ซึ่งที่ประชุมระหว่างประเทศได้แก้ไขทำขึ้น ณ กรุงไคโร เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน ค.ศ. 1938

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). ประกาศ เรื่อง ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในข้อบังคับว่าด้วยการโทรเลข ข้อบังคับว่าด้วยการโทรศัพท์ และข้อบังคับว่าด้วยการคมนาคมทางวิทยุ รวมทั้งข้อบังคับทั่วไปและข้อบังคับเพิ่มเติมแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมทางวิทยุโทรเลข โทรศัพท์ ฉะบับกรุงมาดริด ปี ค.ศ. 1932 ซึ่งที่ประชุมระหว่างประเทศได้แก้ไขทำขึ้น ณ กรุงไคโร เมื่อวันที่ 4 และ 8 เมษายน ค.ศ. 1938. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254489.
View online Resources