กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2497) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2497) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219134.
View online Resources