ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ "มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต (Dhamma for life foundation)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ "มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต (Dhamma for life foundation)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/524085.
View online Resources