ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/187827.
View online Resources