ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [จำนวน 15 คน 1. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [จำนวน 15 คน 1. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585145.
View online Resources