ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/133298.
View online Resources