กฎ ก.พ. ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2496) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2496) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222278.
View online Resources