ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4086 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวม มีตัวสัมผัส เล่ม 5ระบบการให้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4086 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวม มีตัวสัมผัส เล่ม 5ระบบการให้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138742.
View online Resources