บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2527 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ชุดที่ 3 ครั้งที่ 4/2527 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2527 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214675.
View online Resources