คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 88/2538 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 88/2538 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94576.
View online Resources