ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา (คณะกรรมาธิการฯ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา (คณะกรรมาธิการฯ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604975.
View online Resources