ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน 2 ราย 1. นายวิรัช ประวันเตา 2. นางอัมพร จันทวิบูลย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน 2 ราย 1. นายวิรัช ประวันเตา 2. นางอัมพร จันทวิบูลย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594412.
View online Resources