ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507777.
View online Resources