ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยอันเนื่องมาจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยอันเนื่องมาจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60320.
View online Resources