ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...สภาร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม 1

ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...สภาร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/447021.
View online Resources