คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 271/2540 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกรมทะเบียนการค้า ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 271/2540 เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกรมทะเบียนการค้า ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262159.
View online Resources