ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 และพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2543 ครั้งที่1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 และพันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2543 ครั้งที่1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226238.
View online Resources