ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... [จำนวน 21 ราย 1 นายกษิดิศ อาชวคุณ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... [จำนวน 21 ราย 1 นายกษิดิศ อาชวคุณ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602343.
View online Resources