ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 28) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 28) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577109.
View online Resources