ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2565 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4)

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2565 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 4). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604717.
View online Resources