ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 [ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 [ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569873.
View online Resources