ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล [จำนวน 6 ราย 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล [จำนวน 6 ราย 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553479.
View online Resources