บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึก รัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึก รัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216040.
View online Resources