เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่ม 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). เอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่ม 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561530.
View online Resources