ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมไทยโลจิสสติกส์และการผลิต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม [สมาคมไทยโลจิสสติกส์และการผลิต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/537864.
View online Resources