ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545751.
View online Resources