คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 750/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 750/2557 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/428476.
View online Resources